Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

  • Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 22 października do  5 listopada 2020 r. w formie pisemnej.
  • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie – ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2020 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać „Konsultacje programu współpracy na 2021 rok”. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Powołanie komisji do oceny ofert

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Powołanie komisji do oceny wniosków

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok"

Pliki do pobrania: