Ogłoszenia

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LXIII Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 7 czerwca 2023 r. o godz. 9:00.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2022 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2022".

Debata nad "Raportem..." planowana jest na Sesji RM w Pilźnie w dniu 7 czerwca br. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Pliki do pobrania:

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć do 22 maja 2023 r. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, jeżeli w 2022 r. stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

 • zasady ogólne – podatek według skali,
 • zasady ogólne – podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie

Rozliczenie roczne płatnik przekazuje w dokumencie za kwiecień 2023 r.:

 • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,
 • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Ważne!

Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. trzeba złożyć do 22 maja 2023 r.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA obowiązują od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

Co wynika z rocznego rozliczenia

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

 • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że są zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 r., czyli do 22 maja.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Płatnik będzie musiał sprawdzić i podpisać wniosek, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 r. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 r. płatnik musi złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, można złożyć:

 • najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,
 • do 30 czerwca 2023 r. – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

Gdzie można uzyskać pomoc

Każdy płatnik składek, może uzyskać pomoc:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
 • u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Oddział ZUS w Jaśle zaprasza również do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line 10.05.2023 r. w godz. 9.00-11.00.

Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenie znajdują się na stronie www.zus.pl (w zakładce wydarzenia i szkolenia).

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

 1. Więcej o rozliczeniu składki, filmiki instruktażowe, poradniki wypełniania ZUS DRA/RCA: https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne
 2. Na stronie www.zus.pl udostępnimy kalkulator, który pomoże w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli będziesz składać dokumenty w wersji papierowej: Kalkulator rocznej składki zdrowotnej - ZUS
 3. Link do webinarium nt. rocznego rozliczenia składki: Roczne rozliczenie składki zdrowotnej [webinar] - YouTube
 4. Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA: Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA – roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - ZUS

ZWIERZakowa Akcja - Kastracja

Informujemy, że od 10.05.2023r.  do 30.11.2023 r. mieszkańcy Gminy Pilzno mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.

Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. Celem ZWIERZowej Akcji Kastracja! jest zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych oraz upowszechnienie ich humanitarnego traktowania.

Pliki do pobrania:

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LXII Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 28 kwietnia 2023 r. o godz. 8:00.

Pliki do pobrania:

Obowiązek ważnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Pliki do pobrania:

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli posesji o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie do Urzędu Miejskiego w Pilźnie lub sołtysa do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LX Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 16 marca 2023 r. o godz. 13:00.

Pliki do pobrania: