Ogłoszenia

Nabór wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z ogłoszeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  naboru wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR - wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z tych rodzin - Gmina Pilzno informuje, że w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Na każdy komputer stacjonarny lub laptop można wydatkować maksymalnie do 3,5 tys. złotych oraz tablet do 1,5 tys. złotych.

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

  • zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), osoby która pracowała niegdyś  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (w celu pozytywnej weryfikacji wniosku, należy przedłożyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR lub Kombinacie Rolno – Przemysłowym IGLOOPOL) ,
  • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów zakupu czy dofinansowania tego sprzętu.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza w szkołach podstawowych Gminy Pilzno, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Pilźnie, ul. Rynek 6, tel. 146807746 do dnia 27 października 2021 r.

Filmy instruktażowe do kotłów gazowych Viessmann

Z uwagi na docierające do nas sygnały z trudnościami Mieszkańców z załączaniem, sterowaniem i użytkowaniem zainstalowanych w ramach Projektu 3.3.1 kotłów gazowych zamieszczamy poniżej linki do filmów instruktażowych autoryzowanych przez firmę Viessmann.

Jak przygotować instalację przed sezonem grzewczym - Viessmann Webinarium

Sterowanie kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego Vitodens 100-W B1 HC moc od 26 kW do 35 kW

Sterowanie kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego Vitodens 200W B2 HF moc od 11 do 19 kW

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy informuje, że ukazało się ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/952 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z którym zmieniono zasięg obszarów objętych restrykcjami.

Obszary wyszczególnione są na stronie BIP Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników PIW pod nr telefonu 14 681 82 42 lub osobiście.

Nabór na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w terminie do 23.06.2021 r.

Raport o stanie Gminy za 2020 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2020".

Debata nad "Raportem..." planowana jest na Sesji RM w Pilźnie w dniu 30 czerwca br. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Pliki do pobrania:

Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w lasach wszystkich form własności (w tym w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa) rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024".

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą...

Pliki do pobrania:

Informacja

INFORMACJA o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą...

Pliki do pobrania:

Walka z wirusem afrykańskiego pomoru świń

W związku z aktualnym zagrożeniem epizootycznym wynikającym z możliwości przeniesienia na terytorium powiatu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy przekazuje ulotki dotyczące bioasekuracji.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie - scalenie gruntów w Bielowach

Starosta Dębicki zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bielowy.

Zebranie odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Domu Strażaka w Bielowach.

Pliki do pobrania: